Teil tekkis küsimusi? +372 634 73 71

Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE REEGLID

Käesolevate Isikuandmete Töötlemise Reeglite (edaspidi Reeglid) eesmärk on reguleerida UAB Egidijus ir Vytautas hallatava veebipoe www.domo.ee tegevuste käigus kasutatavate isikuandmete töötlusprotsessi ning tagada, et isikuandmete töötlus oleks kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandluses esitatud nõuetega, Isikuandmete kaitse üldmäärusega  2016/679 ja Euroopa Liidu seadusaktidega, mis reguleerivad Ettevõtte protseduurireegleid isikuandmete õigeks ja turvaliseks töötlemiseks.

Reeglid reguleerivad ettevõtte UAB Egidijus ir Vytautas automaatseid ja manuaalseid isikuandmete töötlusprotseduure, isikuandmete töötlemise eesmärke, säilitamist ja andmesubjektide (Ostjate) kontode loomist, UAB Egidijus ir Vytautas poolt hallatavate andmete kasutamist, isikuandmete turvariske, isikuandmete kaitsemeetmeid ja teisi isikuandmete töötlusega seotud teemasid.

UAB Egidijus ir Vytautas kinnitab, et Isikuandmeid töödeldakse seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil, kogutakse üksnes Reeglites defineeritud ja täpsustatud eesmärkidel ning neid ei kasutata edasi nimetatud eesmärkidest erinevatel kaalutlustel. Töödeldavad isikuandmed on adekvaatsed, kohased, eesmärgipärased ja täpsed. Isikuandmeid uuendatakse vajadusel ning kaitstakse, järgides Reeglites sätestatud protseduurireegleid ja nõudeid.

UAB Egidijus ir Vytautas kasutab Isikuandmete turvalisuse tagamiseks organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis väldivad isikuandmete autoriseerimata töötlemist ning ettekavatsematut lekkimist, hävimist või kahjustamist. Isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamiseks rakendatakse Isikuandmete kaitsetaset II.

Olukordades, kus andmed, mida kasutatakse Reeglites kirjas olevatel viisidel, ei ole isikuandmed, siis Reeglid nendele ei kehti.

Reeglid on kohustuslikud kõikidele www.domo.ee veebipoest ostjatele.

Käesolevad Reeglid on avaldatud ja kättesaadavad www.domo.ee veebipoe avalikul veebilehel.

I. VÕTMEDEFINITSIOONID

   1.1. Veebipood – aadressil www.domo.ee tegutsev veebipood.

   1.2. Müüja - UAB "Egidijus and Vytautas" , mille juriidiline aadress on Vytauto Didžiojo g. 3A, LT-74122 Jurbarkas, Leedu; äriregistrikood 158745779.

   1.3. www.domo.ee – aadressil www.domo.ee tegutsev veebipood.

   1.4. Ostja - 1) füüsiline isik, st täiskasvanud isik, kelle teovõimet pole seadusandlusega piiratud; 2) alaealine isik vanuses 14 – 18 aastat, kes tegutseb lapsevanema või hooldaja loal; 3) juriidiline isik; 4) ükskõik millise ülalmainitud isiku ametlikult volitatud esindaja. Isik, kes sooritab Veebipoes tellimuse või ostu ning on lõpptarbija rollis. Käesolevate Reeglite järgi loetakse Ostjaks, kelle Isikuandmeid töödeldakse, mitte ainult need Ostjad, kes registreerivad www.domo.ee veebipoes konto ja/või tellivad kaupa, vaid ka need isikud, kes tellivad kaupa ilma kontot registreerimata ning need isikud, kes loovad konto Otseturunduse eesmärkidega Uudiskirjaga liitumiseks.

   1.5. Isikuandmed – Ostja isiklikud andmed, mille ta esitab Veebipoes konto loomiseks ja kauba tellimiseks ning muud andmed, mis on esitatud punktis 3.1.

   1.6. Andmetöötlus – mis tahes Isikuandmetega seotud tegevus: kogumine,  salvestamine, säilitamine, hoiustamine, klassifikatsioon, grupeerimine, ühendamine, täiendamine (lisamine või parandamine), varumine, avaldamine, kasutamine, loogilised või aritmeetilised operatsioonid, uurimine, levitamine, hävitamine ning teised tegevused või tegevuskogumid. 

   1.7. Isikuandmete valdaja - UAB "Egidijus ir Vytautas", kelle juriidiline aadress Vytauto Didžiojo g. 3A, LT-74122 Jurbarkas, Leedu, äriregistrikood 158745779, ning kes on registreeritud Isikuandmete Valdajate riiklikus registris.

   1.8. Küpsis - väike fail, mis saadetakse igasse  www.domo.ee aadressi külastavasse seadmesse. See kontseptsioon ei hõlma üksnes küpsisfaile, vaid ka teisi sarnaseid tööriistu.

   1.9. Otseturundus – tegevused, mis hõlmavad toodete ja teenuste pakkumist posti, telefoni ja teiste otsekanalite vahendusel, allahindluste pakkumist ja klientidelt toodete ja teenuste kohta tagasiside küsimist.

   1.10. Reeglid – käesolevad Isikuandmete Töötlemise reeglid, mis on avaldatud  www.domo.ee veebipoes.

   1.11. Müüja partnerid – seaduslikud koostööpartnerid, kelle teenuseid kasutatakse Ostja tellimuse täitmiseks (transporditeenuse pakkujad (kullerid), serverite haldajad, maksete jm teenuste pakkujad).

   1.12. Konto – Ostjapoolse kliendiks registreerimise tulemus aadressil www.domo.ee, mille käigus ühendatakse tema isikuandmed ja tellimuste ajalugu. 

II. ÜLDSÄTTED

   2.1. Käesolevad Reeglid sätestavadwww.domo.ee Ostja isikuandmete kogumise, säilitamise ja töötlemise põhialused.

   2.2. Reeglite eesmärk onwww.domo.ee veebipoe Ostjate identiteedi ja andmete kaitsmine autoriseerimata kasutamise eest.

   2.3. Ostja kinnitab, et on Reegleid lugenud ja mõistnud, enne kui annab loa oma Isikuandmete töötlemiseks.

   2.4. Reeglid onwww.domo.ee veebilehel kättesaadavad ka väljatrükitavad. Ostjaid teavitatakse Reeglite muutmisest või täiendamisest. Reeglid on avaldatud www.domo.ee veebilehel.

III. ISIKUANDMETE KOGUMISE, SALVESTAMISE JA TÖÖTLEMISE KORD

   3.1. Ostja nõustub, et veebipoe kauplemise ja Ostja poolt pakutavate teenuste osutamiseks loovutab ta Müüjale järgmised andmed:
–  eesnimi, perekonnanimi
–  sünnikuupäev
–  telefoninumber
–  aadress
–  e-posti aadress
–  tarneaadress
–  ostetud toodete ajalugu (toote hind, kogus, tellimuse üksikasjad jne.)
–  kaupade/teenuste makset puudutavad üksikasjad (makseviis jne.)

   3.2. Ostja vastutab eespool nimetatud andmete õigsuse eest. Kliendile antakse Kasutaja ID. Ostja saab igal ajal:

      3.2.1. kohandada ja / või lisada Ostja kohta käivad isikuandmeid. Ostja vastutab parandatud ja / või täiendatud andmete õigsuse eest;

      3.2.2. Konto eemaldamiseks / kustutamiseks pöörduge Müüja poole e-posti aadressil info@domo.ee;

   3.3. Müüja, kes kasutab Ostja isikuandmeid e-kaubandusega seonduvalt, määrab kindlaks ka nende aegumise/säilitamise aja– viis kalendriaastat pärast viimast sisselogimist Müüja veebipoodi.

   3.4.  Müüja annab ostjale õiguse registreerida või külastada veebipoodi www.domo.ee, kus Ostjal on võimalus väljendada oma nõusolekut järgmiste isikuandmete otseturustamiseks (Müüja poolt):

–  e-posti aadress

   3.5. Kui Ostja ei soovi kaupu ja / või teenuseid osta pärast punktis 3.4. Otseturunduse eesmärkidel  isiklike andmete kasutamisega nõustumist, peab Ostja oma kasutajakontosse sisse logima (aadressil www.domo.ee) ja klõpsama profiili aknas valikut "Soovin uudiskirju" ja seejärel all oleval lingil "loobumine".

   3.6. Juhul kui registreerimata ostja, kes on andnud Otseturunduse eesmärgil oma isikuandmete (e-posti) kasutamise nõusoleku, saab ta seda nõusolekut igal ajal tühistada, klõpsates e-kirja allosas oleval lingil "Lahkun meililistist" või saates taotluse e-posti teel aadressil info@domo.ee.

   3.7. Müüja määrab kindlaks ka nende isikuandmete aegumise/säilitamise aja – 5 kalendriaastat alates andmete esitamise kuupäevast.

   3.8. Müüja kohustub mitte avalikustama Ostja isikuandmeid kolmandatele osapooltele/isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

      3.8.1. kui Ostja nõustub Isikuandmete avaldamisega;

      3.8.2. teiste tellimuste ja teenuste pakkumisega seonduvatel asjaoludel - Müüja partneritele, kes osutavad kaupade tarnimist või Ostja tellimuse täitmiseks vajalikke teisi teenuseid;

      3.8.3. õiguskaitseorganitele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele;

      3.8.4. vajaduse korral kuritegude ennetamiseks või uurimiseks.

   3.9. Ostjal on järgmised õigused:

      3.9.1. Punktis 4.3 sätestatud korras saab Müüja kirjalikult (posti teel, e-postiga) juurdepääsu oma isikuandmetele, mida haldab Müüja.

      3.9.2. müüjalt pärida kirjalikult teavet selle kohta, millised on Ostja isikuandmed, nende allikad, milleks neid töödeldakse ja kellele on isikuandmeid viimase (ühe) aasta jooksul edastanud.

      3.9.3. esitades Müüjale kirjalikult taotluse selleks, et taotleda kasutajakonto kustutamist / eemaldamist või isikuandmete töötlemise peatamist, kui isikuandmeid töödeldakse. Samuti juhtudel, kui isikuandmetega tehtavad tegevused rikuvad Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus kehtivaid õigusakte või muude seaduste nõudeid, välja arvatud Reeglites sätestatud juhtudel.

      3.9.4. Pärast nõuetekohaselt, vastavalt punktile 4.3., ennast identifitseerides, esitada Ostjale nõue oma isikuandmete edastamiseks teisele Andmehaldurile.

      3.9.5. mitte nõustuda Reeglitega oma isikuandmete töötlemisega. Sellisel juhul ei ole ostjal võimalust osta kaupu ja / või teenuseid veebipoes www.domo.ee.

      3.9.6. mõlemad juhul, Reeglites olevates punktides 3.5. või 3.6 sätestatud korras, mitte nõustuda sellega, et tema isikuandmeid töödeldakse otseturunduse huvides.

    3.9.7. kahtluse korral, et tema andmeid töödeldakse seaduse nõuete rikkumisega, on tal õigus pöörduda Andmekaitse inspektsiooni poole.

   3.10. kui Ostja saab kullerteenusele pakkujalt oma tellimuse kätte, on kullerteenuse töötajal juurdepääs Ostja isikuandmetele, sh isikut tõendavale dokumendile. Seal sisalduvad Ostja andmeid kasutatakse ainult identiteedi nõuetekohaseks tuvastamiseks.

   3.11. nõustudes käesolevate Reeglitega, nõustub Ostja, et tema isikuandmeid kasutatakse tellimuse täitmiseks, sealhulgas nõustub ta, et tema isikuandmed edastatakse Müüja partneritele, nagu on määratletud Reeglite punktis 1.11. Andmehalduri tellimusel hävitavad tarnijapartnerid edastatavad andmed ohutult, kuna need ei ole enam vajalikud eesmärgil, milleks need algselt edastati.

   3.12. Müüja säilitab isikuandmeid käesoleva eeskirja punktides 3.3 ja 3.7 ettenähtud tähtaja jooksul. Pärast Konto tühistamist/eemaldamist, et täita Tingimuste punktis 3.13 sätestatud nõudeid, võib Kliendi isikuandmeid hoida Reeglite punkti 3.13 sätestatud tingimustel.

   3.13.  Ostja nõustub eelnevalt, et elektroonilise kaubanduse eesmärgil Müüjale edastatud isikuandmeid on Müüjal õigus hoida serveris vastavalt Müüja äritegevuse eripäradele vajalikul määral, kui Ostja andmed kasutati:
     (a) ebaseadusliku tegevuse käigus või
     (b) on põhjendatud kahtlus, et toime on pandud identiteedivargus või muu rikkumine, mida vastavad õiguskaitseorganid uurivad,
     (c) kui Müüja on saanud vastava Ostjaga seotud kaebusi või kui Müüja on tuvastanud vastava Ostja poolt sooritatud Tingimuste rikkumise,
     (d) ja / või (ja) isikuandmete kaitsmiseks teistel õigustatud eesmärkidel.

   3.14. Punktis 3.13 osutatud toimingutega seotud isikuandmed hävitatakse viivitamatult käsitsi vastavalt õiguskaitseorganite või muude volitatud asutuste juhistele, kui see on vajalik. Selliste andmete käsitsi hävitamine peab olema käsitsi volitatud juhi või volitatud isiku poolt.

   3.15. Ostja, pärast enda tuvastamist, peab Müüjale kõik isikuandmete töötlemisega seotud nõuded esitama kirjalikult või ühel järgmistest viisidest: 1) saates vastava taotluse/päringu otse Müüjale, aadressil Vytauto Didžiojo g. 3A, LT-74122 Jurbarkas, Leedu 2) saates vastava taotluse/päringu e-posti aadressile info@domo.ee, kasutades selleks Reeglite punktis 3.1 toodud e-posti aadressi. Müüja teavitab Ostja pärast sellise nõude saamist hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul ja täidab taotluses märgitud nõudmised või keeldub või motiveerib Ostjat vajalikke muudatusi ise tegema. Kliendi vastus koostatakse kirjalikult ja esitatakse samal viisil, nagu Ostja seda tegi. Seda välja arvatud juhul, kui Ostja märgib nõudes, et ta soovib vastust saada muul viisil.

IV. ISIKUANDMETE TÄIENDAMINE, PARANDAMINE JA KUSTUTAMINE

   4.1. Ostja annab Müüjale õiguse koguda, hallata, töödelda ja säilitada isikuandmeid sellises ulatuses, nagu on nendes Reeglites kirjas.

   4.2. Nõusoleku andmete kogumise, haldamise, töötlemise ja säilitamise või selle tühistamise kohta saab Müüjale anda ainult tuleviku vormis - st etteteatamisega, mitte tagantjärele. Müüja, kes on Ostjalt saanud kätte vastava päringu/teatise e-posti teel või muude reeglites kirjas olevate võimaluste kaudu, on kohustatud koheselt tühistama Ostja isikuandmete töötlemise ja soovi korral ka Ostja konto. Samas ei ole Müüjal kohustust Ostja isikuandmeid serverist kustutada. Seda eeldusel, kui Müüjal on selleks põhjendatud vajadus. Näiteks kui neid on vaja selleks, et tagada riiklik julgeolek ja selle kaitse, avalik kord, kuritegevuse ennetamine, uurimisele kaasaaitamiseks, kuriteo lahendamiseks, kaitsmaks olulisi riigi majanduslikke või rahalisi huve, kolmandate isikute vabadusi ja õigusi.

   4.3. Ostjal on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ainult juhul, kui ta on end tuvastanud, st esitanud Müüjale isikut tõendava dokumendi (Eesti Vabariigi pass, ID-kaart, juhiluba, mis tuleb andmete kinnitamiseks esitada). Kui teine isik soovib saada juurdepääsu Ostja andmetele, peab ta esitama notariaalselt tõestatud loa. Lisaks peab ta põhjendama, miks tal teise Isiku andmetele ligipääsu on vaja. Selleks, et teada saada, milliseid isikuandmeid on Müüja kogunud ja vastu võtnud ja millised on nende andmete allikad, millistel eesmärkidel neid töödeldakse ja millistele osapooltele (saajatele) on neid edastatud, või kas kõik kliendi isikuandmed on täielikud ja õiged, esitab Ostja Müüjale kirjaliku (posti, e-posti) päringu.

   4.4. Pärast seda, kui Müüja on saanud Ostja käest ühe punktis 4.3. nimetatud päringu (näiteks selle kohta, millised Ostjaga seotud isikuandmeid töödeldakse), on Müüja kohustatud hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates ostja taotluse saamisest need andmed Ostjale esitama. Andmed esitatakse tasuta üks kord kalendriaastal.

   4.5. Kui Ostja tuvastab, et isikuandmeid kogutakse või saadakse ebaseaduslikest allikatest või et isikuandmeid töödeldakse muul eesmärgil kui need, mille jaoks need esitati, on ostjal õigus pöörduda Müüja poole e-posti teel. Ostjal on õigus pärast oma isikuandmetega tutvumist paluda oma isikuandmete töötlemine lõpetada. Ostja saab isikuandmeid korrigeerida, logides oma kasutajakontole sisse. Ostjal on õigus parandada, täiendada, kustutada isikuandmeid või peatada isikuandmete töötlemise toimingud alles pärast seda, kui ta on tõestanud, et on kõnealuste isikuandmete omanik.

   4.6. Kui Müüja kahtleb Ostja esitatud isikuandmete õigsuses, võib ta nende Ostjate isikuandmete töötlemise peatada, et veenduda ja kinnitada kõne all olevate andmete korrektsust. Selliseid isikuandmeid kasutatakse ainult nende täpsuse kontrollimiseks.

V. ISIKUANDMETE KAITSE RISKITEGURID JA NENDE MAANDAMINE

   5.1. Isikuandmete kaitse rikkumine on tegu või tegevusetus, mis rikub isikuandmete kaitset reguleerivaid õigusakte, ettevõtte sisekorraeeskirju, millega kehtestatakse müüja isikuandmete töötlemise põhimõtted ja reeglid ning müüja kohustused isikuandmete töötlemisel.

   5.2. Isikuandmete kaitse tagamiseks rakendab müüja järgmisi isikuandmete kaitse korralduslikke ja tehnilisi meetmeid:

   –  Organisatsioonilised:

      5.2.1. Müüja töökorraldus on korraldatud viisil, mis tagab arvutiandmete ja / või dokumentide ja nende arhiivide ohutu käitlemise ja / või edastamise.

      5.2.2. Isikuandmete turvalisuse rikkumise korral (nt isikuandmete lekkimisel), mis võib tõsiselt ohustada ostjate õigusi ja vabadusi, peab Müüja Ostjat viivitamatult isikuandmete turvalisuse rikkumisest või lekkimisest teavitama.

      5.2.3. Tagamaks, et Kliendi isikuandmeid ei töödelda kauem, kui see on vajalik, kõrvaldab Müüja andmed vähemalt kord kuue (6) kuu jooksul ja hävitab nende Ostjate andmed, kelle andmete säilitamise aeg on automaatselt / käsitsi lõppenud.

   –  Tehnilised:

      5.2.4. Müüja poolt määratud andmete töötlejad (teenusepakkujad), kellega kõikidel juhtudel on sõlmitud kirjalikud lepingud ja kes osutavad meile tehnilist tuge, IT-lahenduste teenuseid, tagavad ettevõtte andmebaaside kaitse ebaseadusliku ligipääsu ja sisenemiste (nii sise- kui ka väliste tegurite), kahjurprogrammide, teiste tegevuste eest,  mis võivad rikkuda isikuandmete õiguslikku kaitset.

      5.2.5. Isikuandmed on kaitstud varastamise, volitamata kasutamise ja muutmise eest. Kõik ostja paroolid on krüpteeritud. Ainult isikuandmete töötleja poolt volitatud isikud saavad ühenduda serveritega, mis on seotud isikuandmetega,. Seda ainult läbi turvalise sertifikaadi, mis on omakorda parooliga kaitstud ja lehele pääsetakse ligi üksnes https: // turvalise protokolli kaudu.

      5.2.6. Arvuti riistvara kaitsmine pahatahtliku tarkvara vastu (nt viirusetõrjetarkvara installimine ja värskendamine).

   5.3. Ostja kohustub hoidma oma www.domo.ee konto parool ja sisselogimise andmeid kaitstuna. Ostja kohustub mitte avaldama oma konto- ja isikuandmeid kolmandatele isikutele. Kui aga sellised sellised kolmandate isikute isikuandmed oleksid talle kättesaadavad, peab ta viivitamatult Müüjat väidetavatest rikkumistest teavitama.

VI. KÜPSISTE KASUTAMINE

   Mis on küpsised?

   Küpsis (inglise keeles cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel teie arvuti- või mobiilsideseadme brauserisse. Järgmisel korral saidi külastamisel saab seda faili indekseerida, et see võimaldaks veebilehel teie arvutit või mobiilseadet tuvastada.

   Miks me küpsiseid kasutame?

   Küpsiste abil kogutud info võimaldab meil veebilehel sirvimist hõlbustada ja pakkuda teile atraktiivseid pakkumisi. Lisaks annab see teavet veebisaidi külastajate käitumise kohta, aitab analüüsida suundumusi ja parandada veebisaidi toimivust, klienditeenindust ja teenuseid, mida www.domo.ee pakub.

   www.domo.ee veebilehel olevaid küpsiseid kasutatakse sageli järgmistel eesmärkidel:

   Tehnilised küpsised: püüame pakkuda külastajatele täiustatud ja hõlpsasti kasutatavat veebisaiti, mis kohandub automaatselt nende vajadustele ja soovidele. Selle saavutamiseks kasutame tehnilisi küpsiseid, mis aitavad teile saiti kuvada, aitavad tagada selle funktsionaalsust, aidata kaasa kasutajakonto loomisele ja tellimuste tegemisele ja haldamisele. Need tehnilised küpsised on meie saidi põhifunktsioonide toimimise jaoks hädavajalikud.

   Funktsionaalsed küpsised: me kasutame ka funktsionaalseid küpsiseid. Neid kasutatakse teie eelistuste mäletamiseks ja need aitavad meil oma saiti ja vidinaid tõhusamalt ja efektiivsemalt kasutada. Näiteks mäletavad need küpsised teie eelistatud keelt, otsinguid ja varem vaadatud üksusi. Me võime neid küpsiseid teie kontoandmete meeles pidamiseks kasutada. Nii ei pea te iga kord, kui külastate meie saiti, uuesti oma sisselogimise andmeid sisestama. Need funktsionaalsed küpsised ei ole saidi jaoks olulised, kuid lisavad funktsionaalsust ja parandavad www.domo.ee veebisaidi kasutamise kogemust.

   Analüütilised küpsised: me kasutame neid küpsiseid, et saada teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti www.domo.ee kasutavad. Sel moel saame optimeerida ja täiustada oma veebisaiti, mõista reklaami ja kommunikatsiooni tõhusust ning tagada, et oleme endiselt huvitavad ja asjakohased. Me võime koguda andmeid teie vaadatud veebilehtede kohta, millistelt veebilehtedelt te meie lehte külastama tulite, milliseid e-kirjades saadetud linkide te avasite, samuti kuupäeva ja kellaaega puudutavat teavet. See tähendab ka, et saame kasutada teie ja teie veebilehe külastamise kohta käivaid andmeid, näiteks külastuste sagedust, konkreetse lehe klikkide arvu, kasutatud otsingutermineid jne. Meie reklaamikampaaniate osana võime kasutada analüütilisi küpsiseid, et teada saada, kuidas kasutajad meie veebisaiti pärast veebireklaamide näitamist kasutavad. See võib sisaldada reklaame kolmanda osapoole saitidel.

   Kommerts küpsised: Me kasutame enda ja kolmanda osapoole küpsiseid, et kuvada enda ja teistel veebilehtedel isikupärastatud reklaame. Seda nimetatakse "uuesti turundamiseks", mis põhineb sirvimistegevustel, näiteks teie poolt otsitavad üksused, vaadatud kaubad.

   Küpsiseid kasutatakse ka selleks, et registreerida, kas nõustute küpsiste kasutamisega veebisaidil www.domo.ee. Nii ei esitata seda küsimust iga kord, kui külastate meie veebisaiti.

Juurdepääs www.domo.ee külastajatele kohta käivale statistikale on www.domo.ee töötajatel, kes vastutavad andmete analüüsimise ja veebisaitide täiustamise eest ning samuti ettevõtte partneritel, kes pakuvad veebisaidi sisuhaldustööriistu.

   „Google Analytics“ tööriista pakub USA ettevõtte „Google Inc.“, nii et neil on ka juurdepääs selle tööriista kogutud statistikale. Google Inc. on võtnud endale kohustuse kohaldada ELi ja USA eraelu puutumatuse poliitikat, mis tagab teenusepakkuja vastavuse ELi eraelu puutumatuse standarditele. Selle teenusepakkuja suhtes kohaldatakse ka lepingulisi eraelu puutumatuse nõudeid. Selle kohta saate täpsemalt lugeda aadressil https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

   Mida teie valida saate?

   Veebilehel www.domo.ee saate valida, kas soovite küpsiseid kasutada. Saate hallata ja / või kustutada küpsiseid vastavalt oma eelistustele. Internet Exploreris, Safari, Firefoxis, Chromes või teistes brauseri seadetes saate valida, milliseid küpsiseid aktsepteeritakse ja millistest keeldutakse. Saate kustutada kõik juba arvutis olevad küpsised ja enamikus brauserites saate määrata, et küpsiseid ei salvestata. Nende seadete asukoht sõltub teie kasutatavast brauserist.

   Enamikes brauserites saate:

  • kontrollida, millised küpsised on salvestatud ja kustutada üksikud küpsised;
  • blokeerida kolmandate osapoolte küpsised;
  • blokeerige ainult teatud veebisaitidelt küpsised;
  • blokeerida küpsiste vastuvõtmise täielikult;
  • brauseri sulgemisel kõik küpsised kustutada.

   Kui te ei nõustu küpsiste salvestamisega oma arvutisse või teistesse seadmetesse, võite igal ajal oma nõusoleku tühistada, muutes selleks brauseri seadeid või kustutades salvestatud küpsised. Kui olete otsustanud küpsised kustutada, pidage meeles, et sellega koos kustutatakse ka kõik veebilehel tehtud seadistused/valikud. Lisaks võib küpsiste täielik blokeerimine paljud veebisaidid katki teha ja nende funktsioneerimist piirata (sh veebisaidi www.domo.ee). Nendel põhjustel ei soovita me veebilehe www.domo.ee kasutamisel küpsiseid keelata.

   Küpsiste kohta lisateabe saamiseks ja nende haldamiseks või eemaldamiseks külastage veebisaiti www.allaboutcookies.org või brauseri abilehte.

   Kasutatavate küpsiste kirjeldused

   Tehnilised (5)

   püüame oma külastajatele pakkuda täiuslikku ja hõlpsasti kasutatavat veebisaiti, mis kohandub automaatselt teie vajadustele ja soovidega. Selle saavutamiseks kasutame tehnilisi küpsiseid, mis aitavad teile saiti kuvada, aitavad tagada selle funktsionaalsust, luua kasutajakontot, sellesse sisse logida ja tellimusi hallata. Need tehnilised küpsised on meie saidi nõuetekohase toimimise jaoks hädavajalikud.

Pealkiri

Pakkuja Eesmärk

Kehtivuse aeg

Tüüp
__cfduid inspectlet.com

CLOUDFLARE  sisu esitamise küpsis.

1 aasta

HTTP Cookie
cart_id domo.ee

Standartne küpsis, kasutatakse kasutaja seansi toetamiseks.

29 päeva HTTP Cookie
CookieConsent domo.ee

Standartne küpsis, kasutatakse kasutaja seansi toetamiseks.

1 aasta

HTTP Cookie
user_token domo.ee

Standartne küpsis, kasutatakse kasutaja seansi toetamiseks.

6 kuud HTTP Cookie
www_domo_ee domo.ee

Standartne küpsis, kasutatakse kasutaja seansi toetamiseks.

Session HTTP Cookie

 

Funktsionaalsed (1)

   Me kasutame ka funktsionaalseid küpsiseid, et meeles pidada teie eelistusi ja aidata oma veebilehel kasutatavaid vidinaid tõhusamalt ja efektiivsemalt kasutada. Näiteks need küpsised mäletavad teie eelistatud keelt, otsinguid ja varem vaadatud üksusi. Me võime neid küpsiseid ka teie kontoteabe meelespidamiseks kasutada. See tähendab, et iga kord, kui külastate meie saiti, ei pea te uuesti oma sisselogimise andmeid sisestama. Need funktsionaalsed küpsised ei ole saidi jaoks olulised, kuid lisavad funktsionaalsust ja parandavad www.domo.ee veebisaidi kasutamise kogemust.

Pealkiri

Pakkuja

Eesmärk

Kehtivuse aeg

Tüüp

wishlist

domo.ee

Küpsiseid kasutatakse veebipoes ostukogemuse parandamiseks.

5 aastat

HTTP Cookie

 

Analüütilised (4)

   Me kasutame neid küpsiseid, et saada teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti www.domo.ee kasutavad. Sel moel saame optimeerida ja täiustada oma veebisaiti, mõista reklaami ja kommunikatsiooni tõhusust ning tagada, et oleme endiselt huvitavad ja asjakohased. Me võime koguda andmeid teie vaadatud veebilehtede kohta, millistelt veebilehtedelt te meie lehte külastama tulite, milliseid e-kirjades saadetud linkide te avasite, samuti kuupäeva ja kellaaega puudutavat teavet. See tähendab ka, et saame kasutada teie ja teie veebilehe külastamise kohta käivaid andmeid, näiteks külastuste sagedust, konkreetse lehe klikkide arvu, kasutatud otsingutermineid jne. Meie reklaamikampaaniate osana võime kasutada analüütilisi küpsiseid, et teada saada, kuidas kasutajad meie veebisaiti pärast veebireklaamide näitamist kasutavad. See võib sisaldada reklaame kolmanda osapoole saitidel.

Pealkiri

Pakkuja

Eesmärk

Kehtivuse aeg

Tüüp

_ga

domo.ee

Registreerimaks unikaalne ID, mille järgi saab jälgida kasutaja tegevusi veebilehel.

2 aastat

HTTP Cookie

_gali

domo.ee

Küpsise eesmärgiks on identifitseerida isik, olenemata sellest, kas tal on kasutajakonto, kasutab erinevaid brausereid jne. Küpsiseid kasutatakse veebipoes ostukogemuse parandamiseks.

Session

HTTP Cookie

_gat

domo.ee

Küpsise eesmärgiks on identifitseerida isik, olenemata sellest, kas tal on kasutajakonto, kasutab erinevaid brausereid jne. Küpsiseid kasutatakse veebipoes ostukogemuse parandamiseks.

Session

HTTP Cookie

_gid

domo.ee

Küpsise eesmärgiks on identifitseerida isik, olenemata sellest, kas tal on kasutajakonto, kasutab erinevaid brausereid jne. Küpsiseid kasutatakse veebipoes ostukogemuse parandamiseks.

Session

HTTP Cookie

 

Kommerts (44)

   Me kasutame enda ja kolmanda osapoole küpsiseid, et kuvada enda ja teistel veebilehtedel isikupärastatud reklaame. Seda nimetatakse "uuesti turundamiseks", mis põhineb sirvimistegevustel, näiteks teie poolt otsitavad üksused, vaadatud kaubad.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

570d0283e1b39ee601815425-aID

soundestlink.com

Omnisend partneri küpsis, kasutaja tuvastamiseks.

1 aasta

HTTP Cookie

570d0283e1b39ee601815425-sID

soundestlink.com

Omnisend partneri küpsis, kasutaja tuvastamiseks.

Session

HTTP Cookie

adptset_0055 [x2]

adtlgc.com
domo.ee

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

Session

HTTP Cookie

ads/ga-audiences

google.com

Küpsis Google reklaamiplatvormi jaoks, tuvastamaks kasutajaid. Kasutatakse statistika ja reklaamide sageduse juhtimise jaoks.

Session

Pixel Tracker

ads/user-lists/#

google.com

Küpsis Google reklaamiplatvormi jaoks, tuvastamaks kasutajaid. Kasutatakse statistika ja reklaamide sageduse juhtimise jaoks.

Session

Pixel Tracker

apn.png

csyn.cxense.com

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

Session

Pixel Tracker

block_test

adtlgc.com

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

Session

HTTP Cookie

collect

google-analytics.com

Küpsis Google reklaamiplatvormi jaoks, tuvastamaks kasutajaid. Kasutatakse statistika ja reklaamide sageduse juhtimise jaoks.

Session

Pixel Tracker

cX_G

domo.ee

Omnisend partneri küpsis, kasutaja tuvastamiseks.

1 aasta

HTTP Cookie

cX_P

domo.ee

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

1 aasta

HTTP Cookie

cX_S

domo.ee

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

Session

HTTP Cookie

cX_T

domo.ee

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

Session

HTTP Cookie

enr_cint_sent

domo.ee

Omnisend partneri küpsis, kasutaja tuvastamiseks.

Session

HTTP Cookie

event/v3/arstat

adtlgc.com

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

Session

Pixel Tracker

event/v3/pagestat

adtlgc.com

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

Session

Pixel Tracker

evid_0055 [x2]

adtlgc.com
imperija.lt

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

539 päeva

HTTP Cookie

evid_0055-synced

adtlgc.com

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

Session

HTTP Cookie

evid_set_0055

domo.ee

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

Session

HTTP Cookie

fr

facebook.com

Facebooki küpsis müügiteabe jälgimiseks.

3 kuud

HTTP Cookie

gckp

cxense.com

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

1 aasta

HTTP Cookie

GPS

youtube.com

Youtube.com videote voogedastamise küpsis.

Session

HTTP Cookie

https://collector.cint.com/

cint.com

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

Session

Pixel Tracker

ibbid

ibillboard.com

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

1 aasta

HTTP Cookie

IDE

doubleclick.net

Doubleclick küpsis statistika kogumiseks.

1 aasta

HTTP Cookie

impression.php/#

facebook.com

Facebooki küpsis müügiteabe jälgimiseks.

Session

Pixel Tracker

omnisendAnonymousID

domo.ee

Omnisend partneri küpsis, kasutaja tuvastamiseks.

1 aasta

HTTP Cookie

omnisendCartProducts

domo.ee

Omnisend partneri küpsis, kasutaja tuvastamiseks.

Session

HTTP Cookie

omnisendSessionID

domo.ee

Omnisend partneri küpsis, kasutaja tuvastamiseks.

Session

HTTP Cookie

PREF

youtube.com

Youtube.com videote voogedastamise küpsis.

8 kuud

HTTP Cookie

Repo/rep.gif

scomcluster.cxense.com

Omnisend partneri küpsis, kasutaja tuvastamiseks.

Session

Pixel Tracker

REST/webTracking/v1/event

wt.soundestlink.com

Omnisend partneri küpsis, kasutaja tuvastamiseks.

Session

Pixel Tracker

serving/cookie/match

adform.net

Statistiline küpsis AdForm.net-ilt, statistika kogumiseks.

Session

Pixel Tracker

sess

adnxs.com

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

Session

HTTP Cookie

soundestID

domo.ee

Omnisend partneri küpsis, kasutaja tuvastamiseks.

Session

HTTP Cookie

soundest-views

domo.ee

Omnisend partneri küpsis, kasutaja tuvastamiseks.

Session

HTTP Cookie

test_cookie

doubleclick.net

Statistiline küpsis AdForm.net-ilt, statistika kogumiseks.

Session

HTTP Cookie

TiPMix

cint.com

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

Session

HTTP Cookie

tr

facebook.com

Facebook slapukas skirtas sekti pardavimų informaciją

Session

Pixel Tracker

uid

adform.net

Statistiline küpsis AdForm.net-ilt, statistika kogumiseks.

2 kuud

HTTP Cookie

uuid2

adnxs.com

AdForm.net partneri küpsis. Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja sihitud reklaami näitamiseks teistel veebilehtedel.

3 kuud

HTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Youtube.com videote voogedastamise küpsis.

179 päeva

HTTP Cookie

YSC

youtube.com

Youtube.com videote voogedastamise küpsis.

Session

HTTP Cookie

 

VII.LÕPPSÄTTED

   7.1. Need reeglid on postitatud veebipoes www.domo.ee. Nõustudes käesolevate reeglitega, märgib Klient tellimuse käigus vastava märkekasti “Olen lugenud ja nõustun reeglite ja tingimustega” ning nõustub isikuandmete töötlemisega käesolevate reeglite kohaselt.

   7.2. Neid reegleid vaadatakse läbi üks kord 2 (kahe) aasta jooksul ja vajadusel ajakohastatakse.

   7.3. Need reeglid jõustuvad 2017. aasta 14. juulil. Reeglite mistahes muudatused avalikustatakse Reeglite ja tingimuste all, mis asub veebipoes www.domo.ee.